Wat doet de Raad van Toezicht?

1. De Raad van Toezicht is uitsluitend belast met het toezicht op de gedragsregels die gelden voor leden van de NVI. Het gaat daarbij om met name om de regels, neergelegd in het Keurmerk, dat u elders op deze website aantreft. De beoordeling geschiedt aan de hand van het Huishoudelijk Reglement, waarin onder meer de werkwijze van Raad van Toezicht is verwoord.

2. Om die reden doet de Raad geen uitspraak over inhoudelijke geschillen tussen u en het incassobureau. Dat betekent met name dat de Raad geen uitspraak doet over de vraag of de vordering tot betaling waarvan u wordt aangesproken, ook juist is, of u al dan niet tot betaling daarvan bent gehouden, of u wel of geen contract heeft met degene namens wie het incassobureau optreedt en of de zaak terecht uit handen is gegeven aan de betrokken incasso-organisatie.

Beoordeling van dit soort vragen is voorbehouden aan de burgerlijke rechter in een eventueel door de opdrachtgever van de incasso-organisatie tegen u als debiteur aanhangig te maken procedure.

3. De Raad beoordeelt ook geen klachten gericht tegen het handelen van de opdrachtgever van het incassobureau, maar uitsluitend het handelen van het incassobureau zelf.

4. Ook indien uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, zijn de door de Raad op te leggen sancties beperkt tot hetgeen daarover is verwoord in het Huishoudelijk Reglement. U vindt dit eveneens op deze website. Andere dan de daarin opgenomen sancties kan de Raad niet opleggen.
Dit betekent met name dat u als klager niet-ontvankelijk bent in uw klacht voor zover u (schade)vergoeding of terugbetaling of terugbetaling vordert. Ook over dergelijke vorderingen is niet de Raad, maar uitsluitend de burgerlijke rechter bevoegd een oordeel te geven.

5. De Raad heeft herhaalde malen in eerdere uitspraken bepaald dat er geen gedragsregel is die voorschrijft dat de leden/incasso-ondernemingen gehouden zijn een aan hen ter incasso gegeven vordering op voorhand op juistheid en rechtmatigheid te controleren. Wel brengt de zorgvuldigheid die van een redelijk handelende incasso-organisatie mag worden verwacht met zich, dat indien een (vermeende) debiteur gemotiveerd een vordering weerspreekt, de incasso-organisatie vervolgens bij haar opdrachtgeefster moet verifiëren of de vordering daadwerkelijk bestaat en of deze naar aard en omvang juist is, dit (mede) met inachtneming van de door de debiteur, u dus, verstrekte informatie.

Voor nadere informatie kunt u eerder gedane uitspraken van de Raad van Toezicht raadplegen. U kunt dan bijvoorbeeld zien of en hoe er al eerder over klachten, die met uw klacht overeenkomen, is geoordeeld. Let op: Dit dient alleen ter informatie. Iedere klacht wordt op zichzelf beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die betrekking hebben op die specifieke klacht. U kunt aan eerdere uitspraken dan ook geen rechten ontlenen!

Mocht u na kennisneming van het bovenstaande tot de conclusie komen, dat de aangesloten incasso-onderneming zich niet behoorlijk heeft gedragen, dan kunt u daarover een klacht indienen, bij voorkeur middels het digitale formulier op deze website.

Uitspraken Raad van Toezicht

Om de volgende bestanden te bekijken heb je een PDF lezer nodig.
Heeft u die nog niet: download dan hier Adobe Acrobat Reader.

 

Uitspraken 2022 

  • Uitspraak-21-134.pdf

Uitspraken 2021 

Uitspraken 2020 

Uitspraken 2019

Uitspraken 2018

 

Uitspraken 2017 

 Uitspraken 2016  

 

Uitspraken 2015  

 

Uitspraken 2014

 

Contactgegevens
Kigid Secretariaat

Tel.: 085 - 047 1833
E-mail: klachten@kigid.nl
Klachtenformulier

Openingstijden

Ma : 9:00 t/m 17:00
Di : 9:00 t/m 17:00
Wo : 9:00 t/m 17:00
Do : 9:00 t/m 17:00
Vrij : 9:00 t/m 16:00